Obchodní podmínky

podnikatele s živnostenským oprávněním jménem

Petr Černoch

se sídlem: Cyrilometodějské náměstí 251/3, Olomouc, 77900

Identifikační číslo: 74885847

DIČ: CZ8406065074

Uvedený podnikatel registrován na OŽ Magistrátu města Olomouce, Sp. značka: S-SMOL/092488/2015/OZIVN

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svetkocicek.cz:

Úvodní ustanovení:

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Petra Černocha, se sídlem Cyrilometodějské náměstí 251/3, Olomouc, 779 00, identifikační číslo: 74885847, DIČ: CZ8406065074, registrovaného na OŽ Magistrátu města Olomouce, Sp. značka: S-SMOL/092488/2015/OZIVN (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svetkocicek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet:

1.6.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy:

1.12.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.15.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1.                    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2.                    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.15.3.                    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.17.  Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.18.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.19.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a/nebo o zaplacení kupní ceny či její části předem. Pokud v těchto případech kupující nepotvrdí objednávku či nezaplatí kupní cenu nebo její část předem, a to do sedmi kalendářních dnů, stává se objednávka neplatnou.

1.20.  Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

1.21.  V případě osobního odběru je objednávka připravena k vyzvednutí pět pracovních dnů ode dne nachystání. Kupující může požádat o prodloužení rezervace maximálně o deset kalendářních dnů.

1.22.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.23.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.24.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

1.25.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky:

1.26.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH v příslušné sazbě) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Cyrilometodějské náměstí 251/3, 779 00, Olomouc;
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2238264013/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  4. platební kartou na pobočkách Uloženka a v provozovně prodávajícího.

 

1.27.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.28.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.19 a 1.31 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.29.  V případě platby v hotovosti, na dobírku či kartou osobně je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (převodem na účet) je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby kartou on-line je kupní cena splatná do 24 hodin od přijetí objednávky.

1.30.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.31.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud by v takovém případě kupní cena nebyla uhrazena do pěti pracovních dnů, objednávka pozbývá platnosti.

1.32.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.33.  Platí tento slevový systém: Kupující mají po registraci nárok na věrnostní slevy (uvedené v tabulce níže) při celkovém objemu nákupů nad určitou částku. Slevy platí pouze pro nákupy přes e-shop www.svetkocicek.cz a nevztahují se na zboží v akci. Aktuální ceny se slevou se kupujícímu zobrazí po přihlášení do obchodu. Aby systém spočítal objem nákupů, je třeba se před nákupem zboží v obchodě přihlásit a nakupovat vždy pod stejným přihlášením.

Objem nákupů převyšuje částku

Sleva pro příští nákup

300,- Kč

1 %

2000,- Kč

2 %

10 000,- Kč

3 %

20 000,- Kč

4 %

40 000,- Kč

5 %

 

1.34.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající zpravidla v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Papírovou fakturu doručí prodávající spolu s objednávkou, pokud tento požadavek kupující sdělí prostřednictvím poznámky při vytváření objednávky.

Odstoupení od kupní smlouvy:

1.35.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

1.35.1.                 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.35.2.                       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

1.35.3.                       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.35.4.                       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.36.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.35.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

1.37.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na elektronickou adresu či na adresu sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

1.38.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.39.  V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.40.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.41.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.42.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží:

1.43.  Způsoby dopravy včetně výše jejich cen jsou uvedeny na webové stránce obchodu.

1.44.  Prodávající kupujícímu dodatečně nezvyšuje cenu poštovného, a to ani kvůli nutnosti rozdělení zásilky na více balíků. Z tohoto ustanovení jsou vyjmuty tyto situace: změna objednávky, kdy je nutné zvýšit či snížit poštovné kvůli změně hmotnosti objednávky (o tomto kroku bude kupující informován), nebo pokud se kupující rozhodne pro částečné odeslání objednávky s pozdějším odesláním zbývajících produktů. V těchto případech se jedná o takovou změnu objednávky, se kterou musí kupující souhlasit.

1.45.  U vybraných produktů je z důvodu komplikovaného zasílání nastaveno vyšší poštovné (resp. vyšší hmotnost produktu). Upozornění na tuto skutečnost je uvedeno v detailu produktu.

1.46.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.47.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.48.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to bezhotovostně spolu s celkovou částkou za objednávku (pokud tak již neučinil) na účet prodávajícího před opakovaným zasláním. Náklady na opakované doručení zboží se rozumí poštovné uvedené v objednávce nebo částka určená prodávajícím (obvyklé výše), pokud poštovné v objednávce bylo zdarma.

1.49.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pakliže je balík poškozen nadmíru (př.: z balíku se něco sype), kupující nesmí tento balík převzít a zároveň musí uvést důvod nepřevzetí balíku (tj. nadměrné poškození). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.50.  V případě, že balík nebyl zvenku poškozen a kupujícímu bylo přesto doručeno zboží evidentně poškozené při přepravě, tak kupující ihned (do 2 dnů) reklamuje dodání zásilky u České pošty, v případě dopravy pomocí některé přepravní společnosti vyfotí balík i s poškozeným zbožím a ihned kontaktuje prodávajícího.

1.51.  Dodací lhůta je uvedena u zboží a počíná běžet následujícím pracovním dnem po přijetí objednávky. Dodací lhůta uvedená ve dnech se vztahuje na dny pracovní. Pokud dodací lhůta uvedena není nebo je uvedena neurčitě, je třeba kontaktovat prodávajícího a individuálně se domluvit. V případě, že se dodací lhůta u jednotlivého objednaného zboží liší, platí vždy lhůta nejdelší.

1.52.  Pokud je zboží skladem, bude expedováno/nachystáno do 2 pracovních dnů po vytvoření objednávky. Pokud si kupující objedná více produktů, než je v obchodě skladem, pak platí dodací lhůta, která se zobrazí u produktu po jeho vyprodání.

1.53.  V případě platby převodem bude zboží odesláno/nachystáno v nejbližším možném termínu po připsání požadované částky na účet (dodací lhůta se počítá od okamžiku připsání částky na účet).

1.54.  Pokud si kupující zvolí dopravu formou rozvozu zajišťovaného přímo prodávajícím (klasicky rozvoz ve městě Olomouc), prodávající navrhne termín a čas (mimo období nočního klidu), kterým bude dodržena dodací lhůta. Pokud však tento termín kupující neakceptuje nebo v daný den nepřijímá telefonní hovor či neodpovídá na elektronickou komunikaci nebo se domluví s prodávajícím na pozdějším termínu rozvozu, má se zato, že prodloužení dodací lhůty není chybou prodávajícího a nejedná se tedy o nesplnění dodací lhůty. 

Práva z vadného plnění:

1.55.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.56.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.56.1.                  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.56.2.                   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.56.3.                   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.56.4.                   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.56.5.                   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.57.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.58.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.59.  Kupující za účelem vyřízení reklamace kontaktuje prodávajícího, popíše důvody reklamace a zajistí doručení vadného produktu na fakturační adresu prodávajícího (možno také na olomouckou pobočku HeurekaPoint), a to nejlevnějším možným způsobem. Kupující uschová doklad o zaplacení přepravy, který mu bude prodávajícím proplacen v případě, že bude jeho reklamace shledána jako oprávněná.

Další práva a povinnosti smluvních stran:

1.60.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.61.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.62.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

1.63.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.64.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.65.  Prodávající ve svém sídle zajišťuje zpětný odběr baterií a elektrozařízení.

Ochrana osobních údajů:

1.66.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.67.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.68.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.69.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.70.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou osob pověřených dopravou zboží.

1.71.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.72.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.73.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.73.1.                    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.73.2.                    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.74.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:

1.75.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, pakliže tento souhlas potvrdil při vytváření objednávky (souhlas stačí udělit jen jednou) nebo v případě, že o zasílání těchto sdělení sám požádal.

1.76.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování:

1.77.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména ohledně odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

1.78.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

1.79.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Závěrečná ustanovení:

1.80.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.81.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.82.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.83.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.84. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Svetkocicek.cz, Cyrilometodějské náměstí 251/3, Olomouc, 779 00, adresa elektronické pošty info@svetkocicek.cz, telefon 733 707 044 nebo 733 792 257.

1.85.  Věškeré ceny uvedené na webové stránce prodejce jsou včetně příslušné sazby DPH.

 

V Olomouci dne 30. května 2017                                                                                                               

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.